Tutories i orientació Atenció individualitzada amb l'alumne i la família

Tutories i orientació

Comptem amb sessions setmanals de tutoria per grup i d’atenció individualitzada dels alumnes o entrevistes amb les famílies.

Són els propis tutors els qui es responsabilitzen de la supervisió del menjador, amb la qual cosa la formació dels alumnes en aquest aspecte educatiu, tan important, resta satisfactòriament atès.

Les vigilàncies dels patis estan encomanades a professors del centre i així els alumnes estan envoltats de persones conegudes en tot moment.

El fet que els tutors siguin al centre durant tota la jornada escolar possibilita la proximitat total entre ells i els seus alumnes.